Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

Dörr & Portbolaget AB är ett företag som i sitt dagliga utvecklingsarbete skall värna om miljömässiga

lösningar inom konstruktionen av produkten, och att i all produktions-utveckling och tillverkning gör så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på ett så effektivt sätt som möjligt och att en hållbar utveckling för framtiden befrämjas. Alla våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

 

 

Arbetsmiljöpolicy

 

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

  Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

  Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

 

Detta innebär att:

 

  • Arbetsmiljöarbetet skall vara en naturlig del i allt vi gör.

 

  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan med anställda.

 

  • Alla anställda får introduktioner för att kunna arbeta säkert.

 

  • Regelbundet undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats

 

  • Tillbud, olyckor skall rapporteras och utredas och åtgärdas.

 

  • Arbetsmiljöfaktorer skall beaktas vid alla typer av inköp.

 

  • Att vi skall lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

 

  • Årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 

 


 

Kontakta oss

 Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.

Kvalitet

Tradition

18597 small img3

Hantverk