Oljade dörrar - Skötsel och garanti

Tack för att du valt en dörr från Dörr & Portbolaget.

Läs igenom denna instruktion innan du monterar din nya produkt. Dessa föreskrifter skall vara tillgängliga för den som monterar produkten och för husägare/förvaltare.
LEVERANSMOTTAGNING
o Transportskador och brister i leveransomfattningen skall omgående anmälas till transportören och anges på fraktsedeln.
o Eventuellt synliga fel skall påtalas före montering, samt dolda skador som uppdagas vid avemballering skall påtalas dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande. Kontrollera noga de ytor som inte är synliga, typ falser och kanter på dörrblad.
o För övrigt se gällande leveransbestämmelser på www.portbolaget.com
TRANSPORTSKADA
o Transportskada måste ovillkorligen anmälas inom 7 arbetsdagar till transportföretagets
reklamationsavdelning.
o Vid synlig skada på godset skall chauffören skriva på fraktsedeln att leveransen är
transportskadad.
o Transportskadan skall dessutom anmälas till Dörr & Portbolaget AB, per telefon alternativt per
e-mail, info@portbolaget.com

Utdrag ur ABM 07: § 18
Följesedel skall åtfölja varan.
När varan överlämnas till köparen skall det göras en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende synliga fel. Då varan avemballeras eller i annat fall innan varan monteras skall mottagningskontrollen fullföljas med efter köpets och varans art anpassad omsorg. Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske, skall köparen efter avemballering och före montage kontrollera varan beträffande synliga skador och uppenbara fel. Kontrollen fullföljs därefter genom slutbesiktning eller vid annat godkännande av köparens entreprenad.

LAGRING
o Produkten skall vid eventuell lagring före insättning förvaras med gångjärnen vända neråt eller stående med tröskel nedåt, på torr och väl ventilerad plats.
o Skall skyddas väl mot regn och fukt.
o Beslag etc. som levereras separat skall förvaras inomhus.
o Är del av leveransen felaktig och felet kan hänföras till skada på grund av fukt skall felet, om inte annat styrkes, anses orsakade av förhållanden på lagringsplatsen och leverantören är då fri från ersättningsskyldighet.

UNDER BYGGTIDEN
o Produkterna får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen. 
o Glasade produkter måste skyddas särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller
svetsutrustning i närheten av produkten.
o Används plast och tejp för att skydda produkterna ska du tänka på att ytbehandlingen kan ta skada. Produkternas ytbehandling kan missfärgas av plasten/tejpen. Plasten/tejpen kan också fastna i de målade ytorna så att färgen släpper när du ska ta bort dem. Använd en
maskeringstejp som är avsedd för ändamålet och ta bort den omedelbart när du har målat.
o Plastpåsen som skyddar dörren vid leverans är ej avsedd att sitta på som skydd, utan skall
avlägsnas efter montaget så att inte ytan tar skada av mjukgörarna i plasten.

UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT
OLJADE DÖRRAR AV EK: Oljebehandlad dörr från fabrik har behandlats 3 gånger före leverans. Det är mycket viktigt att dörren efterbehandlas för att dörrens garanti skall gälla.
Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter dörrens montering med strykning 1 – 2 ggr. Efter ca 20-30 minuter torkas ytan av. För att vidhålla dörrens
motståndskraft mot sol och regn skall dörren underhållas minst två gånger per år. I de fall där dörren eller porten är monterad i ett av vädret utsatt läge, måste ni som Kund
vara observant på att det kan krävas tätare underhållsbehandling. Det kan vara t.ex. uttorkning, smuts, mögel m.m. som gör att den oljade ytan behöver underhållas.
Det är lämpligt att slipa dörrytan mycket lätt med slippapper 240 eller finare för att få en slät yta. 

Därefter skall ytan tvättas med ett rengöringsmedel i svag blandning, typ målartvätt i
vatten för att få bort smuts och slipdamm.
En lämplig träolja till ekdörrar är t.ex. Nordsjö Ädelträolja.

Tätningslister av silikon mellan karm och dörr får inte målas eller oljas över. Tätningsfunktionen och materialens elasticitet försämras vid övermålning. Alla beslag, gångjärn mm som ingår i produkten är ytbehandlade och bör inte övermålas. 

Funktionen försämras vid övermålning. Däremot skall de underhållas enligt våra underhållsföreskrifter.

OBS! Glöm inte att behandla även över- och underkant på dörrbladet.
Förrådsytterdörrar kan ha skiljande färg och ådringsstruktur från dörr till dörr på grund av att det är ett levande material. Dörrar med plywoodyta kan ha, samt kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och vind men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och är därför är inget fall för reklamation. Därför är det väldigt noga att regelbundet behandla dörren med en extra skyddande ytbehandling.

Glasad produkt:
Regelbunden kontroll av fogens täthet mellan glas och glaslist skall göras. Om otäthet i fogen uppstår på utsidan underhålls toppförseglingen/fogen med silikon/fogmassa. Vid onormalt stora rörelser, beror på hur utsatt produkten sitter, kan fickor och otätheter uppkomma i den utvändiga fogen i botten. Detta åtgärdas genom att lägga på ny toppförsegling (silikon fogmassa).
Dörr & Portbolagets garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig ytbehandling eller dåligt underhåll.

Obs!
Skall dörrarna täckas med plast vid putsning av fasad får inte en tejp typ fasadtejp användas. Använd en maskeringstejp med låg vidhäftning, denna skall avlägsnas direkt efter att arbetet är slutfört.

Obs!
Dörren måste gå fritt i karmen - annars måste justeringar göras! Samt att dörrbladen i en pardörr alternativt garageport får ej gå emot varandra.

Obs!
Beroende av hur utsatt dörren/dörrarna sitter monterad/monterade t.ex. väderstreck eller i carport påverkas ytorna olika. Därför kan dörrar i samma fasighet behöva underhållas med olika intervall.

UNDERHÅLL BESLAG (LÅS, GÅNGJÄRN, CYLINDER)
Beslagen på dörren måste, liksom annan teknisk utrustning, skötas om för att fungera väl. Du bör därför se till dem då och då. Här följer några tips på hur du förlänger livslängden på din dörr och dina beslag.

Mekaniska låshus:
Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd
fett med bra vidhäftning, typ låsfett.

Slutbleck:
För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst två gånger per år. Använd låsfett, torka bort eventuellt överflöd.

Gångjärn:
Underhållsbehovet varierar med användningsfrekvens, belastning och miljö. Men kontrollera
funktionen, smörj minst en gång per år. När gångjärnen används, får de en svart dammbeläggning. Beläggningen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd fett med bra vidhäftning, typ låsfett.

Cylinder:
Använd anpassad låsrengörning/låscleaner som löser föroreningar, förhindrar och löser isbildningar i cylindern. Avsluta med att smörja cylindern med låsspray, för problemfri funktion och ökad livslängd.Vid den årliga funktionsgenomgången kontrolleras även åtdragningen av skruvar för låshus, behör, dörrtrycken och slutbleck.

UNDERHÅLL TRÖSKLAR
Trösklar av aluminium är ytbehandlat genom pulverlackering eller anodisering som ger ett hårt ytskikt med god korrosionsbeständighet. Materialet är i stort sett underhållsfritt. Underhållsarbetet består av att hålla ytan ren.
Trösklar av hårdträ är behandlade från fabrik med en olja. Lämpligt underhåll är att rengöra och olja trösklar en gång om året.
Båda typerna av trösklar har spår för montering av plåtbleck som skall monteras i trösklens hela längd.

Obs!
o Tätningslister av silikon mellan karm och dörr får inte målas eller oljas över.
Tätningsfunktionen och materialens elasticitet försämras vid övermålning.
o Alla beslag som ingår i produkten är ytbehandlade och bör inte övermålas. Funktionen
försämras vid övermålning. Däremot skall de underhållas enligt våra underhållsföreskrifter.

GARANTIVILLKOR YTTERDÖRRAR, SIDOLJUS OCH ÖVERLJUS
o 10-års formgaranti enligt Svensk Byggstandard SS-EN 14351-1:2006
o 2-år mot fabrikationsfel.
o 10-år mot kondens i isolerglas.
o 2 år på målning och lackering.
- Garanti gäller vid fackmässig montering och om Dörr & Portbolagets anvisningar efterföljs.
- Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Detta kan
bestå av påbyggnad, eftermonterat entrétak, överbyggnad (typ balkong eller dylikt),
utskjutande takfot och/eller dropplåt på minst 100mm ovanför dörr.
- Garantierna gäller ej för dörrar täckmålade svarta pga. värmeupptagning och blekning av UVljus. Med svarta dörrar menas, kulörer eller brytningar över NCS S8500-N, samt följande RAL kulörer, RAL 8022, RAL9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017.
- Garanti gäller inte heller för egen ytbehandling av dörren.
- Visa kulörer kan få en annan känsla eller uttryck beroende på vilket material det är målat på, detta kallas Metameri. Om detta inträffar måste man vara beredd på dessa toleranser.
- Garantier gäller inte när dörrarna monteras i en miljö som avviker från en normal bostadsmiljö, t.ex. i ladugårdar, magasin, källare med hög luftfuktighet eller utrymmen där miljön kan vara till skada för dem.
- Garantier gäller inte på glas där efterarbetning i form av skärning, slipning etc har förekommit, gäller inte heller vid någon form av målning, affischering, applicering av värmereflekterande beläggning, filmer, dekaler, pålimmade spröjsar mm, på hela eller delar av isolerrutan.
- Produkterna inte utsätts för onormala belastningar, som t.ex. vid force majeure, sättningar i
byggnaden, yttre åverkan eller andra faktorer som producenten inte kan påverka.
- Dörr & Portbolaget står inte för några kostnader föranledda av egna installationer, t.ex. larm, eller förändringar av Dörr & Portbolagets original produkt. I sådana fall gäller inte garantin.
- Färg och ådringsstruktur kan variera från dörr till dörr på grund av att det är ett levande
material. Dörrar med fanerade ytor kan få små sprickor i ytskiktet på grund av sol, regn och
vind men detta påverkar inte dörrens täthet eller funktion, och är därför är inget fall för
reklamation.
- Dörr & Portbolagets garanti gäller inte för skada som orsakats av felaktig eller otillräcklig
ytbehandling eller dåligt underhåll.
- Repor, smutspartiklar, smutsränder eller dylikt som inte är synliga på 3m avstånd, eller vid det avstånd som definieras som aktuellt betraktelseavstånd, och vid diffust dagsljus tillåts.

Utdrag ur ABM 07: § 20
…..Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande
underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.
Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

REKLAMATIONER GENERELLT
- Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild reklamationsblankett, som kan laddas ner från
Dörr & Portbolagets hemsida alternativt erhålles från återförsäljaren. Reklamationen skall
skickas till Dörr & Portbolaget genom återförsäljaren.
- Eventuella reklamationsresor utförda av Dörr & Portbolaget där man finner att montering eller annat utanför Dörr & Portbolagets kontroll är fel, debiteras uppdragsgivare.
- Dörr & Portbolaget står inte för några kostnader föranledda av egna installationer, t.ex. larm, eller förändringar av Dörr & Portbolaget original produkt.
- Varor kan endast reklameras om dörrar mottagits, levererats, lagrats, monterats och
underhållits enligt Dörr & Portbolagets anvisningar.

Utdrag ur ABM 07: § 19
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.


RÅD OCH TIPS
Fråga: Dörr upplevs skev eller att den läcker.
Råd: Kontrollera med ett långt vattenpass (minst 1,8meter) från insidan att
karmsidorna är i lod med varandra. Mät upp diagonal- samt falsmåtten
enligt monteringsinstruktionen, justera karmen och/eller dörrblad med
gångjärnen alternativt karmhylsorna enligt monteringsinstruktion.
Kontrollera även stängningstryck, justera vid behov.

Fråga: Dörr tar i karm.
Råd: Mät upp diagonal- samt falsmåtten enligt monteringsinstruktionen,
justera karmen och/eller gångjärnen enligt monteringsinstruktion.

Fråga: Pardörren eller garageportens dörrblad tar i varandra.
Råd: Mät upp lod, diagonal- samt falsmåtten enligt monteringsinstruktionen,
justera karmen och/eller gångjärnen enligt monteringsinstruktionen.

Fråga: Springorna mellan karm och dörrblad varierar.
Råd: Varierar springornas mått från gångjärnsidan till låssidan behöver
gångjärnen justeras.

Fråga: Blåsor i toppförseglingen (tätning runt glas och glaslist).
Råd: Kan inträffa normalt, bättra i med silikon. Om dörren skall ytbehandlas
skall silikonen läggas på efter det att ytbehandlingen är gjord.

Fråga: Fläckar som kan komma av silikon.
Råd: Fläckarna kan tas bort med citronsyra, sedan vaxa dörren alternativt
använda lite putsmedel för glasrutor vid fläcken.

Fråga: Dörren är blek, matt, flammig eller färgar av sig.
Råd: Behandla dörren med en silikonfri cleaner, använd en flytande cleaner
för metalliclack (bilvårdsprodukt). Efterbehandla med flytande bilvax
(utan slipmedel och silikon). 

Kontakta oss

 Jag har läst och godkänner integritetspolicyn.

Kvalitet

Tradition

18597 small img3

Hantverk